ایرانویج، سرزمین اصلی شادی

ایرانویج، سرزمین اصلی شادی
به نظر نمی رسد که نامهای پهله، ماد، پرهشی (پارسی) و ایرا (آریا) جملگی به طور تصادفی در سنسکریت به معنی لذت و شادی باشند. چون ایرانویج (ایران اصلی) فرگرد اول وندیداد متصف به سرزمین شادی است:
«خوشی ناحیۀ ایرانویج به حدّی است که اورمزد می‌گوید اگر سرزمین‌های دیگر را آسایش بخش هم نمی‌آفریدم، هر آینه مردم به ایرانویج می‌رفتند و جایی خالی در آنجا برای سکونت باقی نماند.»
फल n. phala enjoyment
मदा f. madA enjoyment
parhshi (pars):
पर adj. para following
हास्य m. hAsya happiness, laughing
इरा f. irA enjoyment
آریا به معنی نجیب و اصیل با ایرا (اوستایی ایرَ) به معنی لذت و شادی و خوشبختی می توانند دو منشأ جداگانه داشته باشند:
आर्य adj. Arya noble
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.