معنی نام شهر اسبیجاب ماوراءالنهر

معنی نام شهر اسبیجاب ماوراءالنهر

نظر به نام کنونی سیرام (دارای رود نیرومند) این شهر، نام اسبیجاب را به صورت سپیذ آپ می توان به معنی دارای رود نیرومند در نظر گرفت:
सिरा f. sirA water
आम m.n. Ama passing hard and unhealthy excretions
स्फीत adj. sphita much, powerful
आपया f. ApayA river, water
نام رودخانۀ سفیدرود هم با توجه به نام باستانی قیزیل بوندا (غژر-بوندا، رود تند روان باشنده)، قیزیل اوزن کنونی (غژرو- ذِنَ، رود تند روان) به همین معنی رود تند و نیرومند بوده است:
शीघ्र adj. zighra (ghzhru) fast
धेना f. dhenA river
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.