معنی نام روستاهای وردیج و واریش تهران

معنی نام روستاهای وردیج و واریش تهران
نام وردیج را می توان منسوب به ورد (گلسرخ) و واریش را به معنی بیشه (وَرِشَ) گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.