در مورد صور مختلف نام کاوه (گابی، جابی)

در مورد صور مختلف نام کاوه (گابی، جابی)
در منبع مافروخی ارتباط درفش کاویانی با آل گودرز (اشکانیان) قابل توجه است: ارشک که به خاطر نظر تجاوز حاکم یونانی به برادرش تیرداد قیام می کند. که معادل همان سخن کاوۀ آهنگر شاهنامه است: «به فرزند من دست بردن چرا؟»
و نامهای ارشک و کاوه در معنی مؤبد به هم میرسند و عنوان آهنگر (اَیَن-گر) کاوه نیز می تواند از همان آئین-گر اخذ شده باشد:
अर्चक m. archaka priest,
कव्य adj. kavya sacrificial priest.
गव f. gava speech
जप m. japa muttered prayer
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.