معنی نام اُسروشنه (ستروشنه) و سُغد

معنی نام اُسروشنه (ستروشنه) و سُغد
از مقایسۀ دو هیئت اُسروشنه و ستروشنه نام این ایالت بدین نتیجه می رسیم که اصل این نام در زبانهای قدیم ایرانی واسترو-شنه بوده است یعنی محل چراگاهی که ویژگی این ایالت ماوراء النهر بوده است. حتی خود نام سُغد نیز به معنی محل علفزارهای خوب به نظر می رسد:
सुवति {सू} verb suvati {sU} produce
सु su good, well
घास m. ghAsa meadow or pasture grass
نامهای اوستایی سُغد یعنی گَوَ و ثاتَئیرو نیز معنی علفزار میدهند:
गव्य n. gavya pasture land
در اوستا استپهای جنوب سیبری و جنگلهای روسیه (سرزمین بیشه ها) با نامهای وُئوروجَرِشتی (علفزارهای گسترده) و وُئورو بَرِشتی (بیشه های گسترده) یاد شده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.