معنی سنسکریتی واژۀ فرهود (ارائه شده) و فربود (بیدار و هوشیار) و معنی اوستایی پرهام و فرید

معنی سنسکریتی واژۀ فرهود (ارائه شده) و فربود (بیدار و هوشیار) و معنی اوستایی پرهام و فرید:
प्रहुत ppp. prahuta offered
प्रबुध् f. prabudh awaking
نامهای پرهام و فرید را به صورت پَرَ-هامَ و فرَئیتی در اوستایی می توان به ترتیب به معنی پیشاپیش همه و دوست منش گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.