معنی نام جزیرۀ اساطیری بوجان اسلاوها

معنی نام جزیرۀ اساطیری بوجان اسلاوها
نام جزیرۀ درخت جهانی بوجان اسلاوها (معادل هوم سپید ایرانیان) می تواند به معنی جزیرۀ اژدها باشد. چون در پای آن اژدهایی است. نام بوسنی می تواند از این واژه اخذ شده باشد. چون مطابق اساطیر بوسنی، اژدها مقدم بر آدم ابوالبشر است. نام صرب هم به سنسکریت به معنی اژدها است. این ها اعقاب قوم مارپرست سئورومات بوده اند:
भुजङ्ग m. bhujan[ga] serpent
सर्प m. sarpa serpent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.