معنی نام دارابگرد

معنی نام دارابگرد
نظر به دایره بودن شهر ویران شدۀ دارابگرد، می توان آن را بر گرفته از واژۀ اوستایی دَرِو (خم کردن) و گرد (کرد، ساخته) در نظر گرفت، یعنی آنجا که به شکل دایره ای ساخته شده است. واژۀ اوستایی دَرِو (خم کردن) ریشۀ واژۀ معرّب دایره به نظر می رسد. در آن حرف «و» علی القاعده به «ی» تبدیل شده است. مانند شنودن: شنیدن:
اختلاف است در این واژۀ گرد (جرد) در آخر بعضی اسامی شهرهای قدیم. برخی گِرد، برخی کَرد (ساخت) و برخی به معنی شهر و دژ دانسته اند. لغتهای قدیم ایرانی اوستایی و پهلوی در تأیید دو معنی اول هستند. سومی گواه در زبانهای ژرمن و اسلاو دارد تا زبانهای هندوایرانی.
ترکیب گَر-دا در اوستایی می توانست معنی استوار ساخته شده (دِژ) بدهد: گَر (استوار)، دا (ساخته شده).

دارابگرد فارس، یادگار داریوش کبیر | لست سکند
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.