اتیمولوژی هاون

اتیمولوژی هاون
به نظر می رسد نام هاوَن که در اوستا هم آمده ترکیب واژه های ها (بریدن، تکه کردن) -وَن (جا) باشد. در مجموع به معنی جای خرد کردن:
ha: to cut, to divide
वन n. vana abode, place
واژۀ آرد هم از اَرِد اوستایی هم به معنی تحت فشار قرار دادن و آسیب رساندن و خرد کردن است:
आर्द adj. Arda tormenting exceedingly
आर्द adj. Arda pressing hard
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.