واژۀ سرمد (جاودانی) هندوایرانی است

واژۀ سرمد (جاودانی) هندوایرانی است
این واژه که در قاموس قرآن ذکر نشده است، به وضوح ریشه هندوایرانی دارد (با تبدیل «و» به «م»، نظیر تبدیل پسوند وند به مند):
सर्वदा indecl. sarvadA always
सर्वदा adverb sarvadA all the time
सर्व adj. sarva whole, entire, all, every
ध adj. dha possessing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.