معنی نام مُغ

معنی نام مُغ
نام مُغ (مُغو اوستایی) را می توان به صورت مایو-گائو به معنی دانایان سرود دینی گرفت. ناصر انقطاع معتقد بود که مُغان مؤبدان آیین ایزد نور و خورشید میثره (مهر) بوده اند و در سنسکریت گواهی لغوی برای آن وجود دارد:
मग m. maga priest of the sun
جشن مهرگان هخامنشیان که جشن شراب و شادی بوده و سنن مغان پارس مرتبط با این آیین ایزد مهر بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.