معنی محتمل نام کانیشکا

معنی محتمل نام کانیشکا
نام یا عنوان کانیشکای این پادشاه کوشانی معروف و دیندار بودایی می تواند به مشتاق منوّر (دوستدار بودا) بوده باشد:
कनति {कन्} verb kanati {kan} shine
आचके {आका} verb Achake {AkA} love
आचके {आका} verb Achake {AkA} desire
نامهای بودا و زرتشت (زرتوشترا) به معنی منوّر به نظر می رسند:
बुद्ध m. buddha enlightened
शार adj. zAra yellow, shining
त्वाष्ट्र adj. tvAshTra belonging to or coming from
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.