معنی لفظی یاسمن و زعفران

معنی لفظی یاسمن و زعفران
نام گیاهان دارویی معطر کهن ایران یاسمن و زعفران (زَفران) به ترتیب به معنی گل محترم و آنچه دارای تأثیر و خاصیت است، به نظر می رسند:
यत् adj. ya[t] associate with
समान adj. samAna possessing honour or esteem
सप्रणय adj. sapraNaya having affection
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.