آیا در پیدایی هفت وادی عشق عطار از هفت مرحله سالکان مهرپرستی الهام گرفته شده است؟

آیا در پیدایی هفت وادی عشق عطار از هفت مرحله سالکان مهرپرستی الهام گرفته شده است؟
چون میان خود نام وادی مهر و مترادفش وادی عشق پیوندی موجود آست. بعلاوه سی مرغی که وادی عشق را می پیمایند، نشانگر کلاغان (عنوان سالکان مهرپرستی) است.
در منطق الطیر هفت وادی عشق از این قرار است:
۱- طلب
۲- عشق
۳- معرفت
۴- استغنا
۵- توحید
۶- حیرت
۷- فقر و فنا.
در آیین مهرپرستی هفت درجه تشرف وجود دارد که مهرپرستان ملزم به انجام آنها و پیروزی مرحله به مرحله بوده اند:
۱ کلاغ
۲ نامزد یا پوشیده
۳ جنگی
۴ شیر
۵ پارسایی
۶ مهر پویا
۷ پدر یا پیر.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.