ریشۀ هندوایرانی محتمل عجم

ریشۀ هندوایرانی محتمل عجم
واژۀ آگمه (مؤبد دانای سرودهای دینی) در سنسکریت، واژۀ عجم را در حالت معرّب با واژه های برهمن و مُغ (ما-گائو، در معنی دانای سرودهای دینی) مترادف نشان میدهد:
m. Agama brAhmaNa
ब्राह्मण m. brAhmaNa one who has divine knowledge
आगम m. Agama sacred work
आगम m. Agama collection of such doctrines
आगम m. Agama traditional doctrine or precept
आगम m. Agama science
आगम m. Agama acquisition of knowledge
आगम m. Agama studying
आगम m. Agama reading
आगम n. Agama tantra or work inculcating the mystical worship of ziva and zakti
म m. ma magic formula, knowledge
गायति{गै} verb 1 gAyati[gai] praise in song
معنی دانای سرود دینی سحرآمیز مغ، نام اوستا را هم به صورت پهلوی افدستا به معنی ستایش دینی شگفت انگیز نشان می دهد.
نام گَبر (گائور) مُغها را می توان به معنی معلم روحانی گرفت:
गुरु m. guru spiritual teacher
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.