مطابقت نام ایرج با کمبوجیه

مطابقت نام ایرج با کمبوجیه
نام ایرج (نجیب و دارای عشق و دوستی) پسر فریدون (کوروش) با پسر کوروش، کمبوجیه (دوستدار پیروزی یا کامیاب در زندگی) همخوانی دارد.
ولی اسطورۀ کشته شدن ایرج بیشتر شبیه کشته شدن خود کوروش (آرای منابع ارمنی) است. ایرج در مقام کمبوجیه مطابق آرای آرایان است:
इराज m. irAja Kama, god of love
काम m. kAm[b]a love
जय m. jaya triumph, to live
به نظر می رسد در خاندان هخامنشی، آروکو (ایرجی که به هاماوران= آشور فرستاده شد) و کوروش سوم و کمبوجیه سوم در داشتن لقب آرا (ایرج) مشترک بوده اند و در شاهنامه تحت این عنوان یکی شده اند. کوروش دو پسر اصلی (کمبوجیه و بردیه) و دو پسرخوانده (مگابرن ویشتاسپ و زریادر سپیتاک) داشت. یکی از این پسر خوانده ها (سپیتاک) دامادش هم بود که با آن سه پسر داشت. در تاریخ هم معروف بوده است که بین پسران کوروش توطئه صورت گرفته است و یکی کشته شده است. داستان کشته شدن ایرج هم همین است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.