معنی آفتابه و لولهِنگ

معنی آفتابه و لولهِنگ
برخی واژه آفتابه با توجه به شکل ظاهری آن با آفتاب ربط داده اند ولی معنی آبتابه (دارای لولۀ پیچ دهندۀ آب) برای آن منطقی تر است. چون نام لولهِنگ آن هم به همین معنی دارای لولۀ پیچ دهنده است. هنگ و گنگ در فرهنگنامه های فارسی به معنی پیچ دار و خمیده آمده اند. ویژگی آفتابه/لولهنگ هم همین داشتن لولۀ پیچ دهنده برای سهولت نظافت و شستشو است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.