معنی محتمل دی اوس و پوفیوز

معنی محتمل دی اوس و پوفیوز
 
واژه های دی اوس و پوفیوز را به ترتیب می توان دیو پرست و بوی بد پرست معنی کرد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.