معنی نامهای سمرقند

معنی نامهای سمرقند
هر دوی نامهای سمرقند و مرکندۀ کهن این شهر را به ترتیب می توان شهر منبسط و گسترده معنی کرد. مرکب از سمَر (منبسط) و مَر (فراوان و گسترده) و کند که به معنی شهر است:
 
स्मेर adj. smera (hmera, mera) expanded
कान्त m. kAnta earth, city
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.