نامهای تازی و عرب مترادف هستند

نامهای تازی و عرب مترادف هستند
نام تازی هندوایرانی مترادف با عرب زبانهای سامی به معنی بیابان‌گرد به نظر می رسد:
त्यजति {त्यज्} verb 1 tyajati [tyaj] leave a place
त्यजति {त्यज्} verb 1 tyajati [tyaj] go away from
त्यज् adj. tyaj leaving
ریشۀ نام عرب در زبان اکدی-آسوری:
[ḫ]arbu (1) : [Humanities → Geography] deserted ; n. : desert
به طور خلاصه اگر واژۀ تیَج (تَچ، کوچ نشینی) را ریشۀ نام تازی بگیریم آن ترجمۀ ایرانی نام عرب (صحرا گرد) در زبانهای سامی خواهد بود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.