معنی نام زابل (زاول)

معنی نام زابل (زاول)
زابل از واژۀ زاور (زاول، محل آب و رودخانه نیرومند, هیرمند) است. در آن سمت معنی آراخوزیا (هرحوائیتی، سرسوتی) هم پر رود است:
शबर n. zabara (zabala) water, strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.