منظور از این ابیات برخی نسخه های شاهنامه در پادشاهی بهرام هرمزد

منظور از این ابیات برخی نسخه های شاهنامه در پادشاهی بهرام هرمزد
اگر مرگ دارد چنین طبع گرگ
پُر از می یکی جام خواهم بزرگ
یکی تور ترکی چو گوری به تن
کهن، پُر گهر، هنگ او شست من
اگر مرگ خوی گرگ درنده را دارد، برای فراموشی آن شادی با جام می بزرگ می خواهم.
و یکی تور ترکی (حریر ترکی) چو گبری (خفتانی) به تن، کهن و پر گُهر وزن آن شست من.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.