مطابقت ستارۀ اوستایی وَنَنت با کیوان

مطابقت ستارۀ اوستایی وَنَنت با کیوان
ستارۀ اوستایی وَنَنت (آنکه می زند و نابود می کند) که نقطه مقابل مشتری (سعد اکبر) است، به وضوح مطابق کیوان (آنکه می زند) است که ملقب به نحس اکبر می باشد.
بر این پایه نام عربی کیوان، یعنی زُحل می تواند از ترکیب زَهو (باطل، ستم) و حلّ اخذ شده باشد یعنی از بین برندۀ ستمگران (بهرام، کیوان، وَننت).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.