ابیاتی پهلوی ناشناخته از کافی کرجی

ابیاتی پهلوی ناشناخته از کافی کرجی
نه ر [؟] کشان ماند نه بونه شمکشان ماند نه‏ شا (نه جنگاوران و نه خادمان و زیردستان؟ ماند، نه شاه.)
که هاودندى بسوره بلیس وایش لعقا (دو باره با کلام ابلیس، خواسته اش لیسیدن؟)
بلیس ماى دل ساکرس مسلم نکردند (شیطان بزرگ دل ساکرس [موافقت؟] مسلم نکردند)
ثناش ریش و کلک و بتوته شلویه کلا (دعایش آمیخته با ریش و کلک و بیتوته کننده با شال کلاه)
هندو سازمانه کورکامک و رسان سرین (سازمان هندی کور خواهش و بالاسر رسان است؟)
حرامک و مردى بدبرند روزشان برسا
(حرامیان و نامردمان ببرند روزیشان برسایی)
بدان کلاه کوه سى هرى مرنه کواه (بدان، قلّۀ کوه سی هری مرنه گواه است)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.