ایش الله هم درست به نظر می رسد

ایش الله هم درست به نظر می رسد:
ایش به لغت اوستایی به معنی خواهش کردن و آرزو کردن و خواستن است، بنابر این ایش الله به لغت ایرانی میشود اگر خدا بخواهد و آن ترجمۀ ایرانی إِنْ شَاءَ اللَّه عربی میگردد.
اصل إِنْ شَاءَ اللَّه است. ایرانیها اجزاء إِنْ شَاءَ آن را با ایشا در زبان خود جایگزین کرده اند. چنانکه مسجد (محل سجده) را با مزگت (محل خم شدن) در زبان خود جایگزین نموده بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.