معانی محتمل تاجیک

معانی محتمل تاجیک
نام تاجیک را به اوستایی به صورت تا (پیروی کردن)- یوئه چی و ایک (پسوند صفت ساز) می توان به معنی رعیت یوئه چی ها (تخاران) یا به معنی چینی و ایرانی آن یوئه چی بزرگ (تُخار) گرفت. تایوئه چیک (یوئه چی بزرگ) در منابع چینی کهن نامی بر تخاران (قبیلۀ اکثریت) آمده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.