مطابقت سمیران (همیران) اساطیری با آشّور و ضحّاک

مطابقت سمیران (همیران) اساطیری با آشّور و ضحّاک
سمیران (همیران، هاماوران یا همان سرزمین تازیکان) محل فرمانروایی بوخت سرو (بخت النصر، سروشاه شاهنامه) در رسالۀ پهلوی ماه فروردین روز خرداد و شاهنامه، در سنسکریت به معنی مربوط به خندان مترادف با آشّور (خدای ملّی آشوریان) و ضحّاک (خندان) است:
स्मेर adj. smera (hmera) smiling
Ashur [N] [S] who is happy
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.