معانی محتمل مریخ

معانی محتمل مریخ
در لغت نامه دهخدا نام مبهم مریخ با مارس (جنگاور و ویرانگر بزرگ) و مرداس (جنگاور سریع) و بهرام (کشندۀ دشمن) مقایسه شده است. بر این پایه اصل مریخ از مارخه/مارکۀ اوستایی و سنسکریتی به معنی کشنده گرفته شده است:
मर्द adj. marda crushing, killing, आशु adj. Asu quick
मारक m. mAraka (mArakha) killer
معنی سیارۀ کشنده هم برای مریخ محتمل است و این معنی نام مارس را با واژۀ فرانسوی مارش (رژه رفتن جنگاوران) مرتبط می سازد:
मार adj. mAra killing
ईखति{ईख्} verb ikhati[ikh] move
جزء ایخ در واژۀ تاریخ (ثبت گذر زمان) هم به کار رفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.