معنی سنسکریتی یک هیئت نام سهراب

معنی سنسکریتی یک هیئت نام سهراب
احتمال زیاد دارد نام هراکلس یونانیها (پهلوان معروف) در نزد سکاها، سورابهی (پهلوان معروف، سهراب) بوده است. چون گم شدن اسب هراکلس در سرزمین سکاها و در جستجوی آن ازدواج وی با الهۀ نیمه زن و نیمه مار آنجا و یادگار نهادن ابزار پهلوانی برای فرزندان آتی شبیه اسطورۀ رستم و سهراب می باشد.
सुरभि adj. surabhi famous
शूर m. sUra hero
आभा f. AbhA splendor
आभा f. AbhA glamour
نام سهراب در سمت بلخ می توانست به معنی دارندۀ “اسب سرخ” (رخش) گرفته شود:
sura: red
रभस् m. rabha[s] hastiness , wagon, horse
واژۀ ارابه (بسیار آسان رانده شونده) هم برگرفته از همین جزء ربهه (رَئوَ اوستایی) به نظر می رسد.
معنی نام وناسپ سورهاپ یا وناسپ مورهاپ
موسی خورنی نام رهبر باسیلها و خزرها در قرن سوم میلادی را به صورت وناسپ سورهاپ یا وناسب مورهاپ ذکر کرده است که به صورت اول به معنی پهلوان مشهور دارای اسب درخشان و به صورت دوم به معنی کشورگشای دارای اسب درخشان است که به هر دو صورت با نام سورابهی (سهراب) مرتبط به نظر می رسد. اگر نام پهلوان اساطیری بزرگ اسلاوها یعنی سویاتوگور را که کوه درخشان ترجمه شده، دارای اسب درخشان بگیریم، به سورابهی سکاها می رسیم.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.