معنی نام روستاهای اَلَمان/اَلمان نام ایران

معنی نام روستاهای اَلَمان/اَلمان نام ایران
نام این روستاهای دور دست به معنی دارای خانه های اقامتگاهی به نظر می رسد:
आलय m. Alaya house
man: stay
به صورت آرمانه/ ایرمان (المان) هم به معنی محل استراحت و میهمانی است:
आरमण n. AramaNa (alamana) resting-place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.