معنی سِهر و هیون مری

معنی سِهر و هیون مری
سهر. [ س ِ ] (اِ) گاو که عربان بقر خوانند. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) (آنندراج):
چو بر شاه تازی بگسترد مهر
بیاورد فربه یکی ماده سهر.
فردوسی.
सौर m. saura cow
هیون مری شاهنامه را میشود به معنی شتر پرواری قربانی گرفت:
हायन adj. hAyana passing away
मार्यते{मृ} verb pass. mAryate[mri] slay
मार्यते{मृ} verb pass. mAryate[mri] kill
मार्यते{मृ} verb pass. mAryate[mri] cause to die
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.