معنی محتمل جاجیم و قالی

معنی محتمل جاجیم و قالی
واژۀ جا-جیم به معنی تعیین شده برای کف زمین به نظر می رسد:
ज्या f. jyA earth
गमति{गम्} verb 1 gamati[gam, jam] set out
قالی (گا-لی) به معنی مربوط به خانه یا ثروت خانه به گمان می آید. اگر جاجیم و قالی را مترادف بگیریم معنی مربوط به خانه و مسکن برای قالی مناسب می افتد:
गायति{गै} verb 1 Par gAyati[gai] relate
गय m. gaya wealth
लय m. laya house, dwelling
معنی نمد (کالای پُر پشم) و بوپ (بوپت، زیر انداز):
नमत n. namata woollen stuff
भूपात m. bhUpAta falling down
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.