معنی نام تومیریس ملکۀ ماساگتها و آمستریس

معنی نام تومیریس ملکۀ ماساگتها و آمستریس
نام تومیریس (تومیر-ایس) می تواند به معنی ملکۀ نیرومند در اساس لقب باشد:
तुम्र adj. tumra strong
तुम्र adj. tumra big
ईश adj. isa a ruler
نام پسر ملکه تومیریس، یعنی اسپارگاپیس هم به معنی شاهزادۀ نیرومند بوده است:
स्फार adj. sphAra strong
स्फार adj. sphAra great
gap: prins
نام ملکۀ هخامنشی آمستریس مفهوم مشابهی دارد:
ama: strong
स्त्री f. stri lady
نام تومیریس را برخی ملی گرایان ترک به ترکی دمیر (آهن) گرفته اند.‌ ولی ماساگتها نیاکان آلان‌ها و رکسولانها (کروواتها) بوده اند. زبان سئورومتی و خویشاوند نزدیک با سنسکریت و اوستایی داشته اند. نام تومیریس در داراب نامه و فیروزشاه نامه به صورت طمروسیه یاد شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.