معنی نام جزایر خارک و خارکو

معنی نام جزایر خارک و خارکو
نظر به رسوبات سفید جزایر خارک و خارکو می توان نام آنها مرکب از کلمه کرک (سفید) دانست که با نام تابیانا (بزرگ و نیرومند) و سوفتا (سفید) در خبر بطلمیوس همخوانی دارند:
कर्क adj. karka white
श्वेत adj. sveta white
तवीयस् adj. taviya[s] stronger
نام قدیمی جزیرۀ فیلکه (تپه) یعنی ایخارا (تپه) تنها شباهتی ظاهری با نام خارک دارد:
शिखर m. sikhara (hikhara) top of a hill
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.