مطابقت داهه ها با یازیگها (نیاکان سئورومتی صربها)

مطابقت داهه ها با یازیگها (نیاکان سئورومتی صربها)
داهه را می توان مرده سوز و یا مار پرست معنی کرد. اشکانیان پارتی که از داهه ها به شمار رفته اند، هم مرده سوز بوده اند و هم درفش اژدها (مار افعی) داشته اند. بیشتر محتمل است که معنی مار افعی درست باشد. چون ماساگتها و داهه ها که از قبایل مارپرست سئورومات بودند، بعداً به بالکان رسیدند و روکسولان (آلانهای درخشان) و یازیگ (سرپ، مار پرست)‌‌ نامیده شدند و تشکیل ملل خویشاوند کرووات و صرب را دادند، به تدریج در سلک ملل اسلاو در آمدند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.