ریشۀ محتمل هولو و آلو و شفتالو

ریشۀ محتمل هولو و آلو و شفتالو
پهَله (میوه) ریشۀ واژه های هلو و آلو و شفت در شفتالو مرتبط با سوادو (لذیذ) به نظر می رسد. براین پایه شهد عربی به معنی انگبین از واژۀ شفت ایرانی گرفته شده است. شهد عربی در قرآن تنها به واژۀ شهادت پیوسته است:
फल n. phala fruit
स्वादु adj. svAdu delicious
هیئت شفترنگِ شفتالو نیز به همین معنی به نظر می رسد:
श्वात्र n. shvAtra savoury food
در فرهنگنامه های فارسی واژۀ شفت به معنی دیگر آن ستبر (سفت) و گنده گرفته شده است:
स्वातत adj. svAta[ta] well stretched
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.