معنی نام سَرمَق فارس

معنی نام سَرمَق فارس
نام سَرمق به صورت سَر-مایه-اَگ به معنی محل بهترین محصول به نظر می رسد:
सारमय adj. sAramaya consisting of the chief or best part of anything
سرمق. [س َ م َ] (اِخ) شهری است در فارس در بلوک اصطخر. (از معجم البلدان). شهری است به اصطخر. (منتهی الارب). شهرکی کوچک است و ناحیتی است همه احوال آن همچنان اقلید است. اما زردآلو است آنجا که در همۀ جهان مانند آن نباشد به شیرینی و نیکویی و زردآلو کشته از آنجا به همه جایی برند و آبادان است. (فارسنامۀ ابن البلخی ص ۱۲۴). رجوع به نزههالقلوب ص ۱۲۲ شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.