مطابقت زلیخا با آسِناث

مطابقت زلیخا با آسِناث
نام زلیخا (لغزیده پا، به خطر سقوط افتاده) ترجمه ای از نام آسِناث (همسر توراتی یوسف، به خطر افتاده) به نظر می رسد:
zoleykha: slippery foot (endangered)
Asenath [N] [E] [S] peril; misfortune
آسِنات (به عبری: אָסְנַת) شخصیتی در کتاب مقدس؛ دختر فوطی‌فارع کاهن شهر اون است که فرعون او را به همسری یوسف درمی‌آورد. او مادر منسه و افرایم (پسران یوسف) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.