ریشۀ واژۀ پهلوی درمان

ریشۀ واژۀ پهلوی درمان
درمان می تواند به معنی داروی اساسی باشد:
द्रु m. dru tree, drug
मान n. mAna base
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.