معنی نام نُدوشن

معنی نام نُدوشن
این نام در ترکیب واژۀ مرکب اوستایی و فارسی نیدا-او (ذخیره و انبار کردن آب) و شن (جا) به معنی محل ذخیره و انبار کردن آب است. و آب انبارهای قدیمی نُدوشن معروف هستند.
واژۀ نَد در فرهنگنامه های فارسی با واژۀ نیدا (انبار شده، فراوان) در اوستایی مرتبط است:
ند. [ن َ] (اِ) رشد. افزونی. نمو. (برهان قاطع) (از رشیدی) (انجمن آرا) (از جهانگیری) (از فرهنگ نظام) ۞ (آنندراج) (فرهنگ خطی).
در سمت ندوشن، نام قصبۀ کبوده بر گرفته از کبوده (نوعی سپیدار) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.