مطابقت اقلیما و هابیل و قاین تورات با پیرهه/پاندورا و پرومتئوس و اپی متئوس اساطیر یونانی

مطابقت اقلیما و هابیل و قاین تورات با پیرهه/پاندورا و پرومتئوس و اپی متئوس اساطیر یونانی
نام اقلیما (بر افروخته، آتشین) همسر هابیل (تهی) و قاین (آهنگر، صاحب) شباهتی به نام پیرهه (ماده مذاب) همسر دئوکالیون (رها شده پس از [توفان بزرگ یا شکنجه]) پسر پرومتئوس دارد.
مطابق اساطیر یونانی هنگامی که پرومتئوس دوبار برتری خود را بر زئوس ثابت کرد، پرومتئوس به برادر خود دستور داد که از پذیرفتن هر نوع هدیه‌ای از زئوس خودداری کند، ولی به محض اینکه زئوس، پاندورا (همه هدیه) را در اختیار اپیمتئوس گذاشت، وی تسلیم شد و بر اثر عدم احتیاط و غفلت، در حقه‌ای را که محتوی شر و رنج و درد بود، گشود. به همین سبب است که اپیمتئوس مسئول بدبختی‌های بشر معرفی گردید.
تضاد هابیل و قاین تورات و گناهکار شدن قاین هم سر هدیۀ خدایگانی [بعلاوۀ موضوع انتخاب همسر] است.
اصل اسطورۀ هابیل (در معنی پسر اصلی) و قاین (صاحب، آهنگر) را به رقابت دوموزی (پسر اصلی) و انکیمدو (خدای کشاورزی) در اساطیر سومری سر خواستگاری اینانا منسوب می دانند که در آنجا دوموزی (هابیل) موفق است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.