معنی محتمل اُشنویه

معنی محتمل اُشنویه

در منابع آشوری در سمت اوشنویه و حسنلو از دو شهرک به اسامی ارشتیانه (محل نیزه وران) و ارسیانشی (محل جنگجویان) یاد میکنند که اولی یادآور نام اوشنویه و دومی یادآور حسنلو است. از اینجا می توان نتیجه گرفت نام اوشنویه مرکب از ایو-شنه (محل سلاح آهنی) بوده است. نام کردان هذبانی آنجا می تواند به معنی دارندگان خروش جنگی باشد: هذب: افزون گشتن بانگ و خروش قوم . (منتهی الارب) (اقرب الموارد). این معنی نام ایشان را با مادها-کیمریان ستروخاتی (در معنی محکم سخن گویندگان) مرتبط می سازد.

بنابراین نام هذبانی می تواند از هز- بانگ (دارای بانگ نیرومند) اخذ شده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.