معنی نام اجاپیر (ایذه)

معنی نام اجاپیر (ایذه)
اجاپیر (ایذه) می تواند به معنی محل چوپانان باشد:
چون نام مالمیر (صاحب دامها) متعلق به ایذه هم مترادف اجاپیر و ایذه (ایذه-ج، جای دامپرورها) به نظر می رسد:
अजपाल m. ajapAla (ajapara) shepherd
एडक f. eDa[ka] ewe
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.