اتیمولوژی کِشتی

اتیمولوژی کِشتی
کِشتی فارسی نظر به معادل سنسکریتی آن، از کشتیک فارسی میانه به معنی مسافرت کنندۀ کشنده می آید:
चेष्टयते{चेष्ट्} verb caus. cheshTayate[cheshT] drive
टिकते{टीक्} verb Tikate[Tik] trip
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.