مطابقت آرادریفا و آرگاروس داکای نقشه های بطلمیوسی با داران و کاشان

مطابقت آرادریفا و آرگاروس داکای نقشه های بطلمیوسی با داران و کاشان
شهر آرادریفای نقشه های بطلمیوسی به معنی محل درخت دهنده (اردَ-ریفا) یا محل درختان رسا (آرَ-دروفا) ، در بین کاشان (آرگاروس داکا) و اصفهان (آسپادانا) می تواند همان شهر داران کنونی باشد:
अरड m. araDa tree
रिफति{रिफ्} verb riphati[riph] give
Ara: رسا
drupha: درخت
نام کاشان (محل چشمۀ مطلوب) در نقشه های بطلمیوسی آرگاروس داکا (دارای چشمۀ آب عالی) ذکر شده است.
अर्घार्ह adj. arghArha a superior
उत्स m. u[t]sa fountain
दाय m. dAya[ka] place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.