معنی نام بُرازجان

معنی نام بُرازجان
بُرازجان می تواند به معنی محل درخشان و گرم باشد. بُرز پهلوی (درخشان و با شکوه) در ترکیب با جان (جا) برای سادگی تلفظ تبدیل به بُراز شده است. در تأیید این نظر، برازجان در نقشه های بطلمیوسی تحت نام تائپه (محل تابناک و گرم) دیده میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.