مأخذ نام ارزوره فرزند اهریمن

مأخذ نام ارزوره فرزند اهریمن
به نظر می رسد نام اوستایی دیو ارزوره (یعنی خدای جنگ بیگانه) که همچنین نام کوهی به مرز روم به شمار آمده به معنی خدای جنگ، نام کوه آرارات بوده باشد که لابد مکان خالدی خدای جنگ و خدای پادشاهی, خدای بزرگ اورارتویی ها به شمار می رفته است:
अरर m. arara war
थ Tha . a mountain.
نام آرارات در تورات به معنی جای فرونشستن کشتی نوح مفهوم شده است:
Arah [N] [S]
the way; a traveler
Raddai [N] [S]
ruling; coming down
نظر به تصویر شیرسوار خالدی مراد از هاروت (شیر) و ماروت (ایزد جنگ) در کوه آرارات، شیر خالدی و خود خالدی بوده اند:
हरित m. harita lion
मरुत m. maruta god of war
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.