معنی محتمل داورزن و زمین داور

معنی محتمل داورزن و زمین داور
نام این مناطق دور افتادۀ خراسان و افغانستان (واقع در درۀ هیرمند)، بعید است که به معنی داور-جن و زمین داور به معنی محل داور بوده باشند. به گفتۀ لسترنج زمین داور به معنی معبرهای کوهستان می‌باشد. لذا اگر جزء داور را در آنها با واژۀ اوستایی دوَرَ (در و دروازه) بسنجیم، آنها به معنی محل دارای دروازه و گذرگاه خواهند بود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.