معانی نام پل چینوَد (چینوَت)

معانی نام پل چینوَد (چینوَت)
جزء چین به معانی طناب و انتخاب و جزء وَد (وَت) به معنی مرگ بوده است. در مجموع پل چینود یعنی پل طناب گزینشی جهان بعد از مرگ:
चीन m. china thread
चयन n. chayana selection
वध m. vadha death
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.