اتیمولوژی محتمل یخدان

اتیمولوژی محتمل یخدان

واژۀ رخت فارسی در اوستایی و پهلوی و سنسکریت دیده نمیشود. ولی واژه یاه (یاخ) و مشتقات آن در اوستایی به معنی پوشیدن و پوشش و لباس دیده میشوند. از آن می توان چنین نتیجه گرفت واژۀ رخت در اساس تصحیف واژۀ یخت (یاهت، یاخت) بوده است. لذا یخدان یعنی رخت دان (جامه دان). کلمۀ یخنی در فرهنگنامه های فارسی به معنی اسباب و ابزار ذخیره که در این رابطه مطرح است، برگرفته از یئغئنی ترکی (جمع آوری شده) به نظر می رسد:

yaha (yakha, yakht): dressing (dress)
धान n. dhAna chest

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.